SKB015 Black Maryjane with ruffle

SKB015 Black Maryjane with ruffle

Black Mary Jane style shoe with ruffle strap-- good for Blythe, Skipper, Licca, Poppy
$14.99