SKB017 Pink Maryjane with ruffle

SKB017 Pink Maryjane with ruffle

Pink Mary Jane style shoe with ruffle strap-- good for Blythe, Skipper, Licca, Poppy
$14.99