SKB020 White maryjane with ruffle

SKB020 White maryjane with ruffle

White Mary Jane style shoe with ruffle strap-- good for Blythe, Skipper, Licca, Poppy
$14.99